eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úroveň vytriedenia 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023

12.2.2024
Obec Priepasné v súlade s ust. §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 v obci Priepasné je 37,51%.