eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Súčinnosť vlastníkov nehnuteľností v obci pre usporiadanie vlastníckych vzťahov

Vážení vlastníci nehnuteľností v obci Priepasné,

mnohí vlastníci nehnuteľností - pozemkov si dávajú vyhotoviť vytýčenie alebo Geometrický plán ako technický podklad pre právne úkony a zápis iných listín.
Mnohé z Vašich nehnuteľností sú susediace s pozemkami vo vlastníctve obce na ktorých sú cesty, alebo iné verejnoprospešné stavby, či miesta, ktoré môžu slúžiť verejnoprospešným záujmom.
Vzhľadom k neustále stúpajúcemu záujmu o zriadenie vecného bremena, usporiadaniu vlastníckych práv alebo nutnosti opráv ciest, na ktoré verejné financie obce nestačia, Vás žiadame o prizvanie orgánov obce k vymeraniu alebo vytýčeniu pozemkov susediacich s obecnými, alebo ak sa nachádzajú pod cestami, resp. sú podľa vášho posúdenia verejnoprospešnými. Dôvodom je možné usporiadanie vlastníckych vzťahov, ako i čerpanie dotácií, ktoré je možné získať až po preukázaní vlastníckych práv obce.
Za spoluprácu a súčinnosť pri rozvoji Vám obec Priepasné vopred ďakuje.